از100چه نمره ای را به سرزمین ملــکــــــه ها می دهید؟
(70.08%) 82
از 80 تا 100
(8.547%) 10
از 50تا 80
(5.128%) 6
از 30 تا 50
(16.23%) 19
زیر 30

تعداد شرکت کنندگان : 117