از100چه نمره ای را به سرزمین ملــکــــــه ها می دهید؟
(69.56%) 80
از 80 تا 100
(8.695%) 10
از 50تا 80
(5.217%) 6
از 30 تا 50
(16.52%) 19
زیر 30

تعداد شرکت کنندگان : 115